Gjej dhe ndiq pasionin tënd

Aftësohu me kurset e praktika.al

30+ kurse për të eksploruar
Aftësitë pedagogjike në e-learning
5
Praktika.al
Ofruar nga Praktika.al

Për të gjithë mentorët në biznese

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Takime online mes pjesëmarrësve dhe trajnuesve.
Sondazhe, forume dhe prezantime dinamike në kurs që rritin interaktivitetin dhe nxitin pjesëmarrjen.
Suport teknik për çdo problem apo vështirësi të ndeshur.
Mbi Kursin
Trajnimi është konceptuar me qëllim kapacitimin e mësimdhënësve në aftësitë digjitale, të mësuarin elektronik, si dhe në hartimin e përmbajtjes efektive digjitale bazuar në qasje bashkëkohore. Programi i trajnimit kompozohet nga përmbajtje e cila promovon një proces transformues të të nxënit, duke i nxitur pjesëmarrësit të ristrukturojnë rolin e tyre si mësimdhënës dhe të qasen drejt metodologjive të reja. Trajnimi fokusohet në tematika si: bazat e të nxënit digjital, infrastruktura dhe mjetet e krijimit të përmbajtjes digjitale, strukturimi i materialit mësimor digjital, mësimi i kombinuar, mikromësimi dhe aksesueshmëria në përmbajtjen digjitale, etj.
Përmbajtja

JAVA

1

2 orë

MODULI I. Mësimdhënia, të nxënët dhe menaxhimi institucional drejt digjitalizimit

Si po transformohet mësimdhënia, të nxënit dhe menaxhimi institucional në sajë të digjitalizimit të procesit mësimor? Cilat janë rolet që po marrin aktorët e këtij procesi? Ky është fokusi i këtij moduli.


JAVA

2

2 orë

MODULI II. Bazat e të nxënit digjital: përshtatja me audiencën, kriteret dhe veçoritë pedagogjike

Ky modul ka në thelb parimet dhe kriteret mbi të cilat mbështetet të nxënit digjital, si dhe mënyrën se si procesi i të nxënit i përshtatet audiencës, duke u bazuar në njohjen e saj dhe në qëndrim empatik.


JAVA

3

2 orë

MODULI III. Infrastruktura dhe mjetet e krijimit të përmbajtjes digjitale

Mësimi digjital duhet të mbështetet në një infrastrukturë fizike dhe digjitale të posaçme, si dhe në përdorimin e mjeteve të krijimit të përmbajtjes digjitale? Por cilat janë këto elemente? Si i vijnë ato në ndihmë këtyre formave moderne të të nxënit?


JAVA

4

2 orë

MODULI IV. Strukturimi i materialit mësimor digjital: nga përcaktimi i rezultateve të të nxënit te instrumentet e vlerësimit

Ndjekja e një strukture të caktuar lehtëson punën e hartuesit të materialit mësimor digjital, të mësuesit që e përdor materialin për mësimin që zhvillon, si dhe të nxënësit, i cili orientohet më mirë me përmbajtjen dhe veprimtaritë mësimore në platformë, veçanërisht kur punon në mënyrë të pavarur. Një prej strukturave më efektive në organizimin e materialit mësimor digjital është MAIPA, e cila përbën edhe thelbin e këtij moduli.


JAVA

5

2 orë

MODULI V. Mësimi online

Ç'nënkupton mësimi online? Si planifikohet dhe si realizohet ai? Cilat janë disa nga këshillat që mund të ndjekim për ta zhvilluar në mënyrë sa më efektive? Këto janë çështjet kryesore të trajtuara në këtë modul.


JAVA

6

2 orë

MODULI VI. Mësimi i kombinuar

Mësimi i kombinuar është shndërruar tashmë në kryefjalën e mësimdhënies së sotme. Në këtë modul do të njihemi me modelet e mësimit e kombinuar dhe faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e tyre. Do të aftësohemi gjithashtu në planifikimin e mësimit të kombinuar dhe në aplikimin e suksesshëm të tij.


JAVA

7

2 orë

MODULI VII. Mikromësimi dhe aksesueshmëria në përmbajtjen digjitale

Sot nxënësit preferojnë të mësojnë ndryshe nga më parë. Ata preferojnë të marrin informacion jo të ngarkuar, lehtësisht të kuptueshëm dhe që transmetohet tek ata në mënyrë sa më tërheqëse. Në të njëjtën kohë, dëshirojnë që përmbajtjen ta aksesojnë në çdo kohë, nga çdo vend, nga cilado pajisje që zotërojnë dhe që u përshtatet nevojave apo specifikave të tyre. Në këtë modul do të njihemi pikërisht me konceptin e mikromësimit dhe të aksesueshmërisë digjitale, si dy komponentë shumë të rëndësishëm të të nxënit digjital.


Autorët e Kursit

Edlira Kola

Ornela Hasrama

Ofruar nga
Praktika.al

Praktika.al

Praktika.al po punon për krijimin e një tregu të strukturuar të praktikave profesionale në Shqipëri mbështetur në programe inovative dhe cilësore që u ofrojnë të rinjve njohuritë dhe aftësitë që u duhen për tu rritur profesionalisht duke mundësuar kështu vlerë të shtuar në biznese.
Rezultatet pas përfundimit
1

Analizimi i sfidave kryesore të transformimit digjital të sistemit arsimor

2

Përzgjedhja e burimeve të besueshme informacioni bazuar në kritere specifike

3

Aplikimi i kritereve dhe parimeve bazë gjatë punës për zhvillimin e materialeve mësimore digjitale

4

Përshtatja e një materiali mësimor sipas një strukture specifike

5

Përcaktimi i insturmenteve kryesore të vlerësimit digjital

6

Përdorimi i mjeteve të ndryshme të krijimit të përmbajtjes digjitale

7

Diskutimi mbi mënyrat e rritjes së aksesibilitetit të materialeve mësimore digjitale bazuar në parime specifike

8

Planifikimi i mësimit online dhe të kombinuar

9

Aplikimi i mësimit online dhe të kombinuar

Vlerësime
5 nga 5
Pyetjet e bëra më shpesh
Kompjuter/laptop, lidhje e qëndrueshme interneti, bllok shënimesh, stilolaps.
Trajnimi do të zhvillohet tërësisht online, duke kombinuar dy qasje - Asinkron: pjesëmarrësit avancojnë sipas ritmit të tyre në platformë, duke ndjekur videot, duke punuar me prezantime dinamike, duke dhënë inputin e tyre në forume, duke marrë pjesë në sondazhe dhe duke testuar njohuritë e marra në kuice dhe ushtrime. - Sinkron: takime online mes pjesëmarrësve dhe trajnuesve, me qëllim diskutimin mbi paqartësitë apo vështirësitë e ndeshura gjatë punës.
Ke pyetje te tjera? Shkruaj ne info@praktika.al

Praktikohu në kurse të tjera

Mësimi i bazuar në probleme

Mësimi i bazuar në probleme

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Njoftohu në email për kurset më të reja në praktika.al

Regjistrohu te buletini Elektronik