Gjej dhe ndiq pasionin tënd

Aftësohu me kurset e praktika.al

30+ kurse për të eksploruar
Mësimi i bazuar në raste studimi
5
Praktika.al
Ofruar nga Praktika.al

Për të gjithë mentorët në biznese

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Dëshmi nga mësimdhënës.
Takime online mes pjesëmarrësve dhe trajnuesve.
Sondazhe, forume dhe prezantime dinamike në kurs që rritin interaktivitetin dhe nxitin pjesëmarrjen.
Suport teknik për çdo problem apo vështirësi të ndeshur.
Mbi Kursin
Mësimi i bazuar në raste studimi është një prej metodave që promovon të nxënin me në qendër nxënësin, duke rritur njëkohësisht përqendrimin dhe përfshirjen e tij në diskutime para dhe pas mësimit. Kjo metodologji ka filluar të përdoret gjerësisht në të gjitha nivelet arsimore duke nxitur te nxënësit pasurimin e aftësive të shek. XXI, shumë të kërkuara për tregun e sotëm të punës. Nëpërmjet trajnimit, mësimdhënësit aftësohen në konceptet dhe parimet bazë të metodës bazuar në raste studimi, si dhe në aplikimin me sukses të kësaj metode. Kursi ofron fleksibilitet të lartë për t'u ndjekur në ritmin tuaj dhe nga cilado pajisje që zotëroni.
Përmbajtja

JAVA

1

4 orë

MODULI I. Karakteristikat kryesore të mësimit të bazuar në raste studimi

Në këtë modul njihemi me konceptin dhe karakteristikat kryesore të mësimit të bazuar në raste studimi. Përgjatë modulit identifikohen disa prej ndryshimeve dhe avantazheve që kjo metodë ofron në krahasim me metodat e tjera tradicionale ose/dhe bashkëkohore.


JAVA

2

4 orë

MODULI II. Projektimi dhe zbatimi i rasteve të studimit

Ky modul vendos në fokus disa nga strategjitë që mund të përdoren për të pasur sukses me këtë metodë dhe rëndësinë e organizimit të disktuimeve në klasë, punës në grupe para dhe gjatë mësimit etj.


JAVA

3

4 orë

MODULI III. Përshatja e kurrikulës dhe vlerësimi i nxënësve në mësimin e bazuar në raste studimi

Ky modul fokusohet në pjesën praktike të mësimit të bazuar në raste studimi dhe veçanërisht në mënyrat e vlerësimit të punës së nxënësve nga mësuesi. Një vëmendje të veçantë në këtë i është kushtuar disa prej parimeve bazë në lidhje me përshtatjen e kurrikulës së lëndës ose pjesëve të saj për këtë metodë mësimdhënieje.


Autorët e Kursit

Sonila Papathimiu

Albana Kosovrasti

Ofruar nga
Praktika.al

Praktika.al

Praktika.al po punon për krijimin e një tregu të strukturuar të praktikave profesionale në Shqipëri mbështetur në programe inovative dhe cilësore që u ofrojnë të rinjve njohuritë dhe aftësitë që u duhen për tu rritur profesionalisht duke mundësuar kështu vlerë të shtuar në biznese.
Rezultatet pas përfundimit
1

Identifikimi dhe praktikimi i hapave dhe elementëve kryesor për të krijuar një rast studimi cilësor për mësimin e bazuar në raste studimi

2

Aplikimi i hapave për të nisur zbatimin e mësimit të bazuar në raste studimi në klasë

3

Përdorimi i pesë zakoneve më të rëndësishme për drejtimin e diskutimeve në klasë

4

Replikimi i praktikave më të mira për vlerësimin e nxënësve gjatë sesioneve të diskutimeve të zgjidhjeve dhe rastit të studimit

5

Organizimi dhe planifikimi i ndarjes në sesione të punës në grupe dhe diskutimet për realizimin e mësimit të bazuar në raste studimi

Vlerësime
5 nga 5
Pyetjet e bëra më shpesh
Kompjuter/laptop, lidhje e qëndrueshme interneti, bllok shënimesh, stilolaps.
Trajnimi do të zhvillohet tërësisht online, duke kombinuar dy qasje - Asinkron: pjesëmarrësit avancojnë sipas ritmit të tyre në platformë, duke ndjekur videot, duke punuar me prezantime dinamike, duke dhënë inputin e tyre në forume, duke marrë pjesë në sondazhe dhe duke testuar njohuritë e marra në kuice dhe ushtrime. - Sinkron: takime live (webinar) mes pjesëmarrësve dhe trajnuesve, sipas kalendarit të përcaktuar, me qëllim diskutimin mbi paqartësitë apo vështirësitë e ndeshura gjatë punës
Ke pyetje te tjera? Shkruaj ne info@praktika.al

Praktikohu në kurse të tjera

Mësimi i bazuar në probleme

Mësimi i bazuar në probleme

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Njoftohu në email për kurset më të reja në praktika.al

Regjistrohu te buletini Elektronik