Gjej dhe ndiq pasionin tënd

Aftësohu me kurset e praktika.al

30+ kurse për të eksploruar
Kategoritë
Shiko të gjitha
Kurse
Për Mësimdhënës
Për Staf
Kurse të shkurtra
Aftësi digjitale
Aftësi të buta
Ekspozim me tregun e punës
Mësimi i bazuar në probleme
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në probleme aplikohet duke përdorur situata komplekse nga bota reale të cilat si rrjedhojë, nxitin te nxënësi aftësitë kritike dhe të zgjidhurit të problemeve. Mëso më shumë rreth tij.


Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni se si të krijoni marrëdhënien e formalizuar biznes-shkollë dhe si të identifikoni bizneset potenciale për bashkëpunim.


Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Adresimi i nevojave të të nxënit të të gjithë fëmijëve përmes arsimit gjithëpërfshirës.


Menaxhimi efektiv i klasës në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth menaxhimit efektiv të klasës duke u informuar rreth parimeve dhe strategjive që ndihmojnë rreth konsolidimit të këtij koncepti.

 


Mësimi i bazuar në raste studimi
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në raste studimi është një prej metodave që promovon të nxënin me në qendër nxënësin, duke rritur njëkohësisht përqendrimin dhe përfshirjen e tij në diskutime.


Mësimi i bazuar në projekte
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në projekte  është kthyer në domosdoshmëri për t’u përshtatur me mënyrat e reja të të nxënit dhe mundësive të progresit të nxënësve.


Hartimi i materialeve mësimore digjitale
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth hartimit të materialeve mësimore digjitale dhe procesit të hartimit në vetvete.


Mësimi i kombinuar në praktikë
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i kombinuar është konsideruar si një ndër modalitetet më efektive në të nxënë, si ndërthurje e veprimtarive tradicionale ballë për ballë me ato online. Mësoni më shumë rreth tij.


Një orë mësimore e suksesshme në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth planifikimit të mirë të orës mësimore si një nga elementet thelbësorë që garantojnë një proces mësimdhënieje dhe të nxëni efikas.


Planifikimi i zbatimit të kurrikulës në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth aspekteve të planifikimit të kurrikulës në institucionet e arsimore, parauniversitare dhe ato të AFP-së.


Aftësitë pedagogjike në e-learning
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Trajnim i konceptuar me qëllim kapacitimin e mësimdhënësve në aftësitë digjitale, të mësuarin elektronik, si dhe hartimin e përmbajtjes efektive digjitale bazuar në qasje bashkëkohore.


Vlerësimi i nxënësit në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth vlerësimit si një pjesë integrale e procesit mësimor, nëpërmjet të cilit kuptojmë shkallën e përmbushjes së objektivave të vendosur.


Platformat digjitale për mësim të kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth rëndësisë së platformave digjitale të menaxhimit të mësimit, avantazheve të tyre dhe mënyrave të përdorimit.


Infrastruktura për mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Infrastruktura fizike dhe digjitale në institucionet arsimore dhe ndikimi i tyre në nxitjen e interaktivitetit të nxënësve.


Etika në vendin e punës
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë rreth etikës, si një vlerë e shtuar në punë.


Si të përpilojmë një CV cilësore?
grain-effect

15 minuta

Falas

Evidentoni rëndësinë e shkrimit të një CV-je  cilësore dhe si të përgatisni një të tillë.


Edukimi Mediatik: Si të lexojmë materialet mediatike?
grain-effect

20 minuta

Falas

Informohuni mbi mënyrat e të lexuarit të materialeve mediatike.


Netiquete-Etika e sjelljes në internet
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë rreth rregullave të sjelljes në internet.


Pronësia Intelektuale
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë për konceptin e pronësisë intelektuale dhe sesi ta mbroni atë.


Si të kalosh me sukses intervistën e parë të punës
grain-effect

20 minuta

Falas

Mësoni më shumë për përgatitjen që duhet të bëni përpara se të shkoni në një intervistë pune.


Mediat sociale për të rritur prezencën online të biznesit
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni rreth mediave sociale dhe përdorimit të tyre për promovimin e bizneseve online.


Si të realizojmë një prezantim të suksesshëm online?
grain-effect

20 minuta

Falas

Njihuni me disa prej aspekteve kryesore që duhet të mbani në konsideratë në kuadër të një prezantimi online.


Zhvillimi i qëndrueshëm: Çfarë duhet të di?
grain-effect

15 minuta

Falas

Përvetësoni konceptet kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mënyrat se si ju mund të kontribuoni në arritjen e tij.


8 kompetencat kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës
grain-effect

25 minuta

Falas

Të nxënit është një proces që zgjat gjatë gjithë jetës dhe është i mbështetur në kompetenca kyçe. Mësoni më shumë për to.


Gjurma digjitale
grain-effect

20 minuta

Falas

Informohuni dhe ndërgjegjësohuni mbi atë çka ju lini pas sa herë jeni aktiv në botën digjitale.


Identiteti digjital
grain-effect

15 minuta

Falas

Informohuni dhe ndërgjegjësohuni mbi identitetin digjital që krijohet ndërkohë që jeni aktivë  dhe ndërveproni me botën digjitale.


Krijimi i komuniteteve virtuale të praktikave për nxënësit
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni se si mund të mbani nxënësit të angazhuar në diskutime dhe si të nxisni bashkëpunimin tek ata përtej orës mësimore.


Si të përzgjedhim burime të besueshme informacioni?
grain-effect

10 minuta

Falas

Identifikoni kriteret e përzgjedhjes së burimeve të besueshme të informacionit duke lehtësuar kështu kërkimin tuaj.


Roli i lidershipit në mësimin e kombinuar
grain-effect

15 minuta

Falas

Informohuni mbi rolin dhe përgjegjësitë tuaja në kuadër të mësimit të kombinuar.


Përdorimi i Burimeve të Hapura Edukative (OER)
grain-effect

16 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e përdorimit të OER, si dhe cilat këshilla të merrni në konsideratë në përzgjedhjen e tyre.


Ndërtimi i empatisë online
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikoni konceptin e empatisë online, si të vlerësoni, si të ndërtoni atë, etj,.


Etika në mësimdhënien online
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e etikës së mësimdhënies online, si dhe të vlerësoni komponentët e etikës në këtë formë mësimdhënie.


Siguria digjitale gjatë mësimdhënies online
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni mbi rëndësinë e sigurisë digjitale dhe  si institucioni arsimor mund të kontribojë në sigurinë digjitale.


Si të shkruajmë një artikull shkencor?
grain-effect

20 minuta

Falas

Identifikoni hapat e shkrimit të një artikulli shkencor, karakteristikat e elementëve të tij, etj,.


Si të rritim vetëbesimin : teknika në 12 minuta
grain-effect

12 minuta

Falas

Evidentoni karakteristikat e një personi me vetëbesim, mësoni se si ta ndërtoni atë e se si të ndërtoni një plan për përmirësimin e vetëbesimit.


Si të ekspozohemi në tregun e punës?
grain-effect

15 minuta

Falas

Rëndësia e të ekspozuarit në tregun e punës dhe zhvillimi i një plani profesional individual.


Përgatitja për Intervistë Pune
grain-effect

Falas

Si të përgatiteni për pyetjet më të shpeshta që zhvillohen nga rekrutues të kompanive të ndryshme.


Si të mbroni postën tuaj elektronike (emailin)?
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikimi i  rëndësisë së sigurisë digjitale, sidomos gjatë përdorimit të emailit.


Si të shkruajmë një email?
grain-effect

25 minuta

Falas

Struktura që duhet të ndiqni gjatë shkrimit të një email-i, si dhe disa formate të gatshme që mund t’ju vijnë në ndihmë.


Diversiteti dhe Gjithëpërfshirja në vendin e punës
grain-effect

25 minuta

Falas

Zhvilloni aftësitë dhe njohuritë rreth koncepteve të diversitetit dhe gjithëpërfshirjes në vendin e punës.


Mirëqenia digjitale
grain-effect

15 minuta

Falas

Informohuni mbi përdorimin e shëndetshëm të teknologjive digjitale.


Roli i mësuesit në mësimin e kombinuar
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi aplikimin e suksesshëm të mësimit të kombinuar.


5 mjete digjitale për mësimdhënien e diferencuar
grain-effect

20 minuta

Falas

Njihuni me mjetet digjitale që mund të përdorni për të aplikuar në mënyrë efektive metodologjinë e mësimdhënies së diferencuar.


Stresi në vendin e punës: Si të veprojë një drejtues?
grain-effect

20 minuta

Falas

Aftësohuni mbi identifikimin e rasteve të stresit në mjedisin tuaj të punës.


Si të sillemi në ditën e parë të punës?
grain-effect

20 minuta

Falas

Përvetësoni teknika dhe këshilla për t’i aplikuar në ditën tuaj të parë të punës, për të pasur një fillim sa më të mbarë.

 


Si të hartojmë rezultate të nxëni efektive?
grain-effect

15 minuta

Falas

Ky kurs do të informojë të gjithë mësimdhënësit e interesuar mbi mënyrën e duhur të hartimit të rezultateve të të nxënit.


E folura në publik
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi mbajtjen e një fjalimi të suksesshëm përpara audiencës suaj.


Përgatitja për Intervistë Pune II
grain-effect

20 minuta

Falas

Si zhvillohen intervistat e punë? Në ç’pika duhet të bazohen përgjigjet tuaja? Mësoni më shumë.


10 aftësi akademike që duhet të përvetësoni për çdo profesion
grain-effect

15 minuta

Falas

Një set aftësish të zhvilluara në rrafshin akademik dhe si t’i përmirësoni ato.


Mentorimi në Biznes
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Afrimi i talenteve të reja, integrimi i tyre shpejtë në proceset e punës së kompanisë dhe mbajtja e tyre sa më gjatë është qasja më efiçente për të mbajtur kompaninë në garë me konkurencën.


Zhvillimi i një mikrokursi online
grain-effect

30 minuta

Falas

Konceptoni strukturën e një mikrokursi online.


Komunikimi në vendin e punës
grain-effect

20 minuta

Falas

Mësoni për modalitetet dhe stilin individual të komunikimit.


Mësimi i bazuar në probleme
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në probleme aplikohet duke përdorur situata komplekse nga bota reale të cilat si rrjedhojë, nxitin te nxënësi aftësitë kritike dhe të zgjidhurit të problemeve. Mëso më shumë rreth tij.


Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni se si të krijoni marrëdhënien e formalizuar biznes-shkollë dhe si të identifikoni bizneset potenciale për bashkëpunim.


Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Adresimi i nevojave të të nxënit të të gjithë fëmijëve përmes arsimit gjithëpërfshirës.


Menaxhimi efektiv i klasës në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth menaxhimit efektiv të klasës duke u informuar rreth parimeve dhe strategjive që ndihmojnë rreth konsolidimit të këtij koncepti.

 


Mësimi i bazuar në raste studimi
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në raste studimi është një prej metodave që promovon të nxënin me në qendër nxënësin, duke rritur njëkohësisht përqendrimin dhe përfshirjen e tij në diskutime.


Mësimi i bazuar në projekte
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në projekte  është kthyer në domosdoshmëri për t’u përshtatur me mënyrat e reja të të nxënit dhe mundësive të progresit të nxënësve.


Hartimi i materialeve mësimore digjitale
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth hartimit të materialeve mësimore digjitale dhe procesit të hartimit në vetvete.


Mësimi i kombinuar në praktikë
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i kombinuar është konsideruar si një ndër modalitetet më efektive në të nxënë, si ndërthurje e veprimtarive tradicionale ballë për ballë me ato online. Mësoni më shumë rreth tij.


Një orë mësimore e suksesshme në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth planifikimit të mirë të orës mësimore si një nga elementet thelbësorë që garantojnë një proces mësimdhënieje dhe të nxëni efikas.


Planifikimi i zbatimit të kurrikulës në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth aspekteve të planifikimit të kurrikulës në institucionet e arsimore, parauniversitare dhe ato të AFP-së.


Aftësitë pedagogjike në e-learning
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Trajnim i konceptuar me qëllim kapacitimin e mësimdhënësve në aftësitë digjitale, të mësuarin elektronik, si dhe hartimin e përmbajtjes efektive digjitale bazuar në qasje bashkëkohore.


Vlerësimi i nxënësit në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth vlerësimit si një pjesë integrale e procesit mësimor, nëpërmjet të cilit kuptojmë shkallën e përmbushjes së objektivave të vendosur.


Platformat digjitale për mësim të kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth rëndësisë së platformave digjitale të menaxhimit të mësimit, avantazheve të tyre dhe mënyrave të përdorimit.


Infrastruktura për mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Infrastruktura fizike dhe digjitale në institucionet arsimore dhe ndikimi i tyre në nxitjen e interaktivitetit të nxënësve.


Etika në vendin e punës
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë rreth etikës, si një vlerë e shtuar në punë.


Përdorimi i Burimeve të Hapura Edukative (OER)
grain-effect

16 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e përdorimit të OER, si dhe cilat këshilla të merrni në konsideratë në përzgjedhjen e tyre.


Etika në mësimdhënien online
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e etikës së mësimdhënies online, si dhe të vlerësoni komponentët e etikës në këtë formë mësimdhënie.


Siguria digjitale gjatë mësimdhënies online
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni mbi rëndësinë e sigurisë digjitale dhe  si institucioni arsimor mund të kontribojë në sigurinë digjitale.


Si të ekspozohemi në tregun e punës?
grain-effect

15 minuta

Falas

Rëndësia e të ekspozuarit në tregun e punës dhe zhvillimi i një plani profesional individual.


Diversiteti dhe Gjithëpërfshirja në vendin e punës
grain-effect

25 minuta

Falas

Zhvilloni aftësitë dhe njohuritë rreth koncepteve të diversitetit dhe gjithëpërfshirjes në vendin e punës.


Roli i mësuesit në mësimin e kombinuar
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi aplikimin e suksesshëm të mësimit të kombinuar.


5 mjete digjitale për mësimdhënien e diferencuar
grain-effect

20 minuta

Falas

Njihuni me mjetet digjitale që mund të përdorni për të aplikuar në mënyrë efektive metodologjinë e mësimdhënies së diferencuar.


Si të hartojmë rezultate të nxëni efektive?
grain-effect

15 minuta

Falas

Ky kurs do të informojë të gjithë mësimdhënësit e interesuar mbi mënyrën e duhur të hartimit të rezultateve të të nxënit.


E folura në publik
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi mbajtjen e një fjalimi të suksesshëm përpara audiencës suaj.


Mentorimi në Biznes
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Afrimi i talenteve të reja, integrimi i tyre shpejtë në proceset e punës së kompanisë dhe mbajtja e tyre sa më gjatë është qasja më efiçente për të mbajtur kompaninë në garë me konkurencën.


Mësimi i bazuar në probleme
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në probleme aplikohet duke përdorur situata komplekse nga bota reale të cilat si rrjedhojë, nxitin te nxënësi aftësitë kritike dhe të zgjidhurit të problemeve. Mëso më shumë rreth tij.


Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni se si të krijoni marrëdhënien e formalizuar biznes-shkollë dhe si të identifikoni bizneset potenciale për bashkëpunim.


Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Adresimi i nevojave të të nxënit të të gjithë fëmijëve përmes arsimit gjithëpërfshirës.


Menaxhimi efektiv i klasës në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth menaxhimit efektiv të klasës duke u informuar rreth parimeve dhe strategjive që ndihmojnë rreth konsolidimit të këtij koncepti.

 


Mësimi i bazuar në raste studimi
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në raste studimi është një prej metodave që promovon të nxënin me në qendër nxënësin, duke rritur njëkohësisht përqendrimin dhe përfshirjen e tij në diskutime.


Mësimi i bazuar në projekte
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në projekte  është kthyer në domosdoshmëri për t’u përshtatur me mënyrat e reja të të nxënit dhe mundësive të progresit të nxënësve.


Hartimi i materialeve mësimore digjitale
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth hartimit të materialeve mësimore digjitale dhe procesit të hartimit në vetvete.


Mësimi i kombinuar në praktikë
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i kombinuar është konsideruar si një ndër modalitetet më efektive në të nxënë, si ndërthurje e veprimtarive tradicionale ballë për ballë me ato online. Mësoni më shumë rreth tij.


Një orë mësimore e suksesshme në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth planifikimit të mirë të orës mësimore si një nga elementet thelbësorë që garantojnë një proces mësimdhënieje dhe të nxëni efikas.


Planifikimi i zbatimit të kurrikulës në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth aspekteve të planifikimit të kurrikulës në institucionet e arsimore, parauniversitare dhe ato të AFP-së.


Aftësitë pedagogjike në e-learning
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Trajnim i konceptuar me qëllim kapacitimin e mësimdhënësve në aftësitë digjitale, të mësuarin elektronik, si dhe hartimin e përmbajtjes efektive digjitale bazuar në qasje bashkëkohore.


Vlerësimi i nxënësit në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth vlerësimit si një pjesë integrale e procesit mësimor, nëpërmjet të cilit kuptojmë shkallën e përmbushjes së objektivave të vendosur.


Platformat digjitale për mësim të kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth rëndësisë së platformave digjitale të menaxhimit të mësimit, avantazheve të tyre dhe mënyrave të përdorimit.


Infrastruktura për mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Infrastruktura fizike dhe digjitale në institucionet arsimore dhe ndikimi i tyre në nxitjen e interaktivitetit të nxënësve.


Etika në vendin e punës
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë rreth etikës, si një vlerë e shtuar në punë.


Përdorimi i Burimeve të Hapura Edukative (OER)
grain-effect

16 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e përdorimit të OER, si dhe cilat këshilla të merrni në konsideratë në përzgjedhjen e tyre.


Etika në mësimdhënien online
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e etikës së mësimdhënies online, si dhe të vlerësoni komponentët e etikës në këtë formë mësimdhënie.


Siguria digjitale gjatë mësimdhënies online
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni mbi rëndësinë e sigurisë digjitale dhe  si institucioni arsimor mund të kontribojë në sigurinë digjitale.


Si të ekspozohemi në tregun e punës?
grain-effect

15 minuta

Falas

Rëndësia e të ekspozuarit në tregun e punës dhe zhvillimi i një plani profesional individual.


Diversiteti dhe Gjithëpërfshirja në vendin e punës
grain-effect

25 minuta

Falas

Zhvilloni aftësitë dhe njohuritë rreth koncepteve të diversitetit dhe gjithëpërfshirjes në vendin e punës.


Roli i mësuesit në mësimin e kombinuar
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi aplikimin e suksesshëm të mësimit të kombinuar.


5 mjete digjitale për mësimdhënien e diferencuar
grain-effect

20 minuta

Falas

Njihuni me mjetet digjitale që mund të përdorni për të aplikuar në mënyrë efektive metodologjinë e mësimdhënies së diferencuar.


Si të hartojmë rezultate të nxëni efektive?
grain-effect

15 minuta

Falas

Ky kurs do të informojë të gjithë mësimdhënësit e interesuar mbi mënyrën e duhur të hartimit të rezultateve të të nxënit.


E folura në publik
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi mbajtjen e një fjalimi të suksesshëm përpara audiencës suaj.


Mentorimi në Biznes
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Afrimi i talenteve të reja, integrimi i tyre shpejtë në proceset e punës së kompanisë dhe mbajtja e tyre sa më gjatë është qasja më efiçente për të mbajtur kompaninë në garë me konkurencën.


Mësimi i bazuar në probleme
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në probleme aplikohet duke përdorur situata komplekse nga bota reale të cilat si rrjedhojë, nxitin te nxënësi aftësitë kritike dhe të zgjidhurit të problemeve. Mëso më shumë rreth tij.


Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni se si të krijoni marrëdhënien e formalizuar biznes-shkollë dhe si të identifikoni bizneset potenciale për bashkëpunim.


Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Adresimi i nevojave të të nxënit të të gjithë fëmijëve përmes arsimit gjithëpërfshirës.


Menaxhimi efektiv i klasës në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth menaxhimit efektiv të klasës duke u informuar rreth parimeve dhe strategjive që ndihmojnë rreth konsolidimit të këtij koncepti.

 


Mësimi i bazuar në raste studimi
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në raste studimi është një prej metodave që promovon të nxënin me në qendër nxënësin, duke rritur njëkohësisht përqendrimin dhe përfshirjen e tij në diskutime.


Mësimi i bazuar në projekte
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i bazuar në projekte  është kthyer në domosdoshmëri për t’u përshtatur me mënyrat e reja të të nxënit dhe mundësive të progresit të nxënësve.


Hartimi i materialeve mësimore digjitale
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth hartimit të materialeve mësimore digjitale dhe procesit të hartimit në vetvete.


Mësimi i kombinuar në praktikë
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësimi i kombinuar është konsideruar si një ndër modalitetet më efektive në të nxënë, si ndërthurje e veprimtarive tradicionale ballë për ballë me ato online. Mësoni më shumë rreth tij.


Një orë mësimore e suksesshme në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth planifikimit të mirë të orës mësimore si një nga elementet thelbësorë që garantojnë një proces mësimdhënieje dhe të nxëni efikas.


Planifikimi i zbatimit të kurrikulës në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth aspekteve të planifikimit të kurrikulës në institucionet e arsimore, parauniversitare dhe ato të AFP-së.


Aftësitë pedagogjike në e-learning
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Trajnim i konceptuar me qëllim kapacitimin e mësimdhënësve në aftësitë digjitale, të mësuarin elektronik, si dhe hartimin e përmbajtjes efektive digjitale bazuar në qasje bashkëkohore.


Vlerësimi i nxënësit në mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Mësoni më shumë rreth vlerësimit si një pjesë integrale e procesit mësimor, nëpërmjet të cilit kuptojmë shkallën e përmbushjes së objektivave të vendosur.


Platformat digjitale për mësim të kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Informohuni më shumë rreth rëndësisë së platformave digjitale të menaxhimit të mësimit, avantazheve të tyre dhe mënyrave të përdorimit.


Infrastruktura për mësimin e kombinuar
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Infrastruktura fizike dhe digjitale në institucionet arsimore dhe ndikimi i tyre në nxitjen e interaktivitetit të nxënësve.


Etika në vendin e punës
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë rreth etikës, si një vlerë e shtuar në punë.


Përdorimi i Burimeve të Hapura Edukative (OER)
grain-effect

16 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e përdorimit të OER, si dhe cilat këshilla të merrni në konsideratë në përzgjedhjen e tyre.


Etika në mësimdhënien online
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e etikës së mësimdhënies online, si dhe të vlerësoni komponentët e etikës në këtë formë mësimdhënie.


Siguria digjitale gjatë mësimdhënies online
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni mbi rëndësinë e sigurisë digjitale dhe  si institucioni arsimor mund të kontribojë në sigurinë digjitale.


Si të ekspozohemi në tregun e punës?
grain-effect

15 minuta

Falas

Rëndësia e të ekspozuarit në tregun e punës dhe zhvillimi i një plani profesional individual.


Diversiteti dhe Gjithëpërfshirja në vendin e punës
grain-effect

25 minuta

Falas

Zhvilloni aftësitë dhe njohuritë rreth koncepteve të diversitetit dhe gjithëpërfshirjes në vendin e punës.


Roli i mësuesit në mësimin e kombinuar
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi aplikimin e suksesshëm të mësimit të kombinuar.


5 mjete digjitale për mësimdhënien e diferencuar
grain-effect

20 minuta

Falas

Njihuni me mjetet digjitale që mund të përdorni për të aplikuar në mënyrë efektive metodologjinë e mësimdhënies së diferencuar.


Si të hartojmë rezultate të nxëni efektive?
grain-effect

15 minuta

Falas

Ky kurs do të informojë të gjithë mësimdhënësit e interesuar mbi mënyrën e duhur të hartimit të rezultateve të të nxënit.


E folura në publik
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi mbajtjen e një fjalimi të suksesshëm përpara audiencës suaj.


Mentorimi në Biznes
grain-effect

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Afrimi i talenteve të reja, integrimi i tyre shpejtë në proceset e punës së kompanisë dhe mbajtja e tyre sa më gjatë është qasja më efiçente për të mbajtur kompaninë në garë me konkurencën.


Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni se si të krijoni marrëdhënien e formalizuar biznes-shkollë dhe si të identifikoni bizneset potenciale për bashkëpunim.


Etika në vendin e punës
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë rreth etikës, si një vlerë e shtuar në punë.


Si të përpilojmë një CV cilësore?
grain-effect

15 minuta

Falas

Evidentoni rëndësinë e shkrimit të një CV-je  cilësore dhe si të përgatisni një të tillë.


Edukimi Mediatik: Si të lexojmë materialet mediatike?
grain-effect

20 minuta

Falas

Informohuni mbi mënyrat e të lexuarit të materialeve mediatike.


Netiquete-Etika e sjelljes në internet
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë rreth rregullave të sjelljes në internet.


Pronësia Intelektuale
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë për konceptin e pronësisë intelektuale dhe sesi ta mbroni atë.


Si të kalosh me sukses intervistën e parë të punës
grain-effect

20 minuta

Falas

Mësoni më shumë për përgatitjen që duhet të bëni përpara se të shkoni në një intervistë pune.


Mediat sociale për të rritur prezencën online të biznesit
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni rreth mediave sociale dhe përdorimit të tyre për promovimin e bizneseve online.


Si të realizojmë një prezantim të suksesshëm online?
grain-effect

20 minuta

Falas

Njihuni me disa prej aspekteve kryesore që duhet të mbani në konsideratë në kuadër të një prezantimi online.


Zhvillimi i qëndrueshëm: Çfarë duhet të di?
grain-effect

15 minuta

Falas

Përvetësoni konceptet kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mënyrat se si ju mund të kontribuoni në arritjen e tij.


8 kompetencat kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës
grain-effect

25 minuta

Falas

Të nxënit është një proces që zgjat gjatë gjithë jetës dhe është i mbështetur në kompetenca kyçe. Mësoni më shumë për to.


Gjurma digjitale
grain-effect

20 minuta

Falas

Informohuni dhe ndërgjegjësohuni mbi atë çka ju lini pas sa herë jeni aktiv në botën digjitale.


Identiteti digjital
grain-effect

15 minuta

Falas

Informohuni dhe ndërgjegjësohuni mbi identitetin digjital që krijohet ndërkohë që jeni aktivë  dhe ndërveproni me botën digjitale.


Krijimi i komuniteteve virtuale të praktikave për nxënësit
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni se si mund të mbani nxënësit të angazhuar në diskutime dhe si të nxisni bashkëpunimin tek ata përtej orës mësimore.


Si të përzgjedhim burime të besueshme informacioni?
grain-effect

10 minuta

Falas

Identifikoni kriteret e përzgjedhjes së burimeve të besueshme të informacionit duke lehtësuar kështu kërkimin tuaj.


Roli i lidershipit në mësimin e kombinuar
grain-effect

15 minuta

Falas

Informohuni mbi rolin dhe përgjegjësitë tuaja në kuadër të mësimit të kombinuar.


Përdorimi i Burimeve të Hapura Edukative (OER)
grain-effect

16 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e përdorimit të OER, si dhe cilat këshilla të merrni në konsideratë në përzgjedhjen e tyre.


Ndërtimi i empatisë online
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikoni konceptin e empatisë online, si të vlerësoni, si të ndërtoni atë, etj,.


Etika në mësimdhënien online
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e etikës së mësimdhënies online, si dhe të vlerësoni komponentët e etikës në këtë formë mësimdhënie.


Siguria digjitale gjatë mësimdhënies online
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni mbi rëndësinë e sigurisë digjitale dhe  si institucioni arsimor mund të kontribojë në sigurinë digjitale.


Si të shkruajmë një artikull shkencor?
grain-effect

20 minuta

Falas

Identifikoni hapat e shkrimit të një artikulli shkencor, karakteristikat e elementëve të tij, etj,.


Si të rritim vetëbesimin : teknika në 12 minuta
grain-effect

12 minuta

Falas

Evidentoni karakteristikat e një personi me vetëbesim, mësoni se si ta ndërtoni atë e se si të ndërtoni një plan për përmirësimin e vetëbesimit.


Si të ekspozohemi në tregun e punës?
grain-effect

15 minuta

Falas

Rëndësia e të ekspozuarit në tregun e punës dhe zhvillimi i një plani profesional individual.


Përgatitja për Intervistë Pune
grain-effect

Falas

Si të përgatiteni për pyetjet më të shpeshta që zhvillohen nga rekrutues të kompanive të ndryshme.


Si të mbroni postën tuaj elektronike (emailin)?
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikimi i  rëndësisë së sigurisë digjitale, sidomos gjatë përdorimit të emailit.


Si të shkruajmë një email?
grain-effect

25 minuta

Falas

Struktura që duhet të ndiqni gjatë shkrimit të një email-i, si dhe disa formate të gatshme që mund t’ju vijnë në ndihmë.


Diversiteti dhe Gjithëpërfshirja në vendin e punës
grain-effect

25 minuta

Falas

Zhvilloni aftësitë dhe njohuritë rreth koncepteve të diversitetit dhe gjithëpërfshirjes në vendin e punës.


Mirëqenia digjitale
grain-effect

15 minuta

Falas

Informohuni mbi përdorimin e shëndetshëm të teknologjive digjitale.


Roli i mësuesit në mësimin e kombinuar
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi aplikimin e suksesshëm të mësimit të kombinuar.


5 mjete digjitale për mësimdhënien e diferencuar
grain-effect

20 minuta

Falas

Njihuni me mjetet digjitale që mund të përdorni për të aplikuar në mënyrë efektive metodologjinë e mësimdhënies së diferencuar.


Stresi në vendin e punës: Si të veprojë një drejtues?
grain-effect

20 minuta

Falas

Aftësohuni mbi identifikimin e rasteve të stresit në mjedisin tuaj të punës.


Si të sillemi në ditën e parë të punës?
grain-effect

20 minuta

Falas

Përvetësoni teknika dhe këshilla për t’i aplikuar në ditën tuaj të parë të punës, për të pasur një fillim sa më të mbarë.

 


Si të hartojmë rezultate të nxëni efektive?
grain-effect

15 minuta

Falas

Ky kurs do të informojë të gjithë mësimdhënësit e interesuar mbi mënyrën e duhur të hartimit të rezultateve të të nxënit.


E folura në publik
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi mbajtjen e një fjalimi të suksesshëm përpara audiencës suaj.


Përgatitja për Intervistë Pune II
grain-effect

20 minuta

Falas

Si zhvillohen intervistat e punë? Në ç’pika duhet të bazohen përgjigjet tuaja? Mësoni më shumë.


10 aftësi akademike që duhet të përvetësoni për çdo profesion
grain-effect

15 minuta

Falas

Një set aftësish të zhvilluara në rrafshin akademik dhe si t’i përmirësoni ato.


Zhvillimi i një mikrokursi online
grain-effect

30 minuta

Falas

Konceptoni strukturën e një mikrokursi online.


Komunikimi në vendin e punës
grain-effect

20 minuta

Falas

Mësoni për modalitetet dhe stilin individual të komunikimit.


Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni se si të krijoni marrëdhënien e formalizuar biznes-shkollë dhe si të identifikoni bizneset potenciale për bashkëpunim.


Etika në vendin e punës
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë rreth etikës, si një vlerë e shtuar në punë.


Si të përpilojmë një CV cilësore?
grain-effect

15 minuta

Falas

Evidentoni rëndësinë e shkrimit të një CV-je  cilësore dhe si të përgatisni një të tillë.


Edukimi Mediatik: Si të lexojmë materialet mediatike?
grain-effect

20 minuta

Falas

Informohuni mbi mënyrat e të lexuarit të materialeve mediatike.


Netiquete-Etika e sjelljes në internet
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë rreth rregullave të sjelljes në internet.


Pronësia Intelektuale
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni më shumë për konceptin e pronësisë intelektuale dhe sesi ta mbroni atë.


Si të kalosh me sukses intervistën e parë të punës
grain-effect

20 minuta

Falas

Mësoni më shumë për përgatitjen që duhet të bëni përpara se të shkoni në një intervistë pune.


Mediat sociale për të rritur prezencën online të biznesit
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni rreth mediave sociale dhe përdorimit të tyre për promovimin e bizneseve online.


Si të realizojmë një prezantim të suksesshëm online?
grain-effect

20 minuta

Falas

Njihuni me disa prej aspekteve kryesore që duhet të mbani në konsideratë në kuadër të një prezantimi online.


Zhvillimi i qëndrueshëm: Çfarë duhet të di?
grain-effect

15 minuta

Falas

Përvetësoni konceptet kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mënyrat se si ju mund të kontribuoni në arritjen e tij.


8 kompetencat kyçe për të nxënit gjatë gjithë jetës
grain-effect

25 minuta

Falas

Të nxënit është një proces që zgjat gjatë gjithë jetës dhe është i mbështetur në kompetenca kyçe. Mësoni më shumë për to.


Gjurma digjitale
grain-effect

20 minuta

Falas

Informohuni dhe ndërgjegjësohuni mbi atë çka ju lini pas sa herë jeni aktiv në botën digjitale.


Identiteti digjital
grain-effect

15 minuta

Falas

Informohuni dhe ndërgjegjësohuni mbi identitetin digjital që krijohet ndërkohë që jeni aktivë  dhe ndërveproni me botën digjitale.


Krijimi i komuniteteve virtuale të praktikave për nxënësit
grain-effect

10 minuta

Falas

Informohuni se si mund të mbani nxënësit të angazhuar në diskutime dhe si të nxisni bashkëpunimin tek ata përtej orës mësimore.


Si të përzgjedhim burime të besueshme informacioni?
grain-effect

10 minuta

Falas

Identifikoni kriteret e përzgjedhjes së burimeve të besueshme të informacionit duke lehtësuar kështu kërkimin tuaj.


Roli i lidershipit në mësimin e kombinuar
grain-effect

15 minuta

Falas

Informohuni mbi rolin dhe përgjegjësitë tuaja në kuadër të mësimit të kombinuar.


Përdorimi i Burimeve të Hapura Edukative (OER)
grain-effect

16 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e përdorimit të OER, si dhe cilat këshilla të merrni në konsideratë në përzgjedhjen e tyre.


Ndërtimi i empatisë online
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikoni konceptin e empatisë online, si të vlerësoni, si të ndërtoni atë, etj,.


Etika në mësimdhënien online
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikoni rëndësinë e etikës së mësimdhënies online, si dhe të vlerësoni komponentët e etikës në këtë formë mësimdhënie.


Siguria digjitale gjatë mësimdhënies online
grain-effect

15 minuta

Falas

Mësoni mbi rëndësinë e sigurisë digjitale dhe  si institucioni arsimor mund të kontribojë në sigurinë digjitale.


Si të shkruajmë një artikull shkencor?
grain-effect

20 minuta

Falas

Identifikoni hapat e shkrimit të një artikulli shkencor, karakteristikat e elementëve të tij, etj,.


Si të rritim vetëbesimin : teknika në 12 minuta
grain-effect

12 minuta

Falas

Evidentoni karakteristikat e një personi me vetëbesim, mësoni se si ta ndërtoni atë e se si të ndërtoni një plan për përmirësimin e vetëbesimit.


Si të ekspozohemi në tregun e punës?
grain-effect

15 minuta

Falas

Rëndësia e të ekspozuarit në tregun e punës dhe zhvillimi i një plani profesional individual.


Përgatitja për Intervistë Pune
grain-effect

Falas

Si të përgatiteni për pyetjet më të shpeshta që zhvillohen nga rekrutues të kompanive të ndryshme.


Si të mbroni postën tuaj elektronike (emailin)?
grain-effect

15 minuta

Falas

Identifikimi i  rëndësisë së sigurisë digjitale, sidomos gjatë përdorimit të emailit.


Si të shkruajmë një email?
grain-effect

25 minuta

Falas

Struktura që duhet të ndiqni gjatë shkrimit të një email-i, si dhe disa formate të gatshme që mund t’ju vijnë në ndihmë.


Diversiteti dhe Gjithëpërfshirja në vendin e punës
grain-effect

25 minuta

Falas

Zhvilloni aftësitë dhe njohuritë rreth koncepteve të diversitetit dhe gjithëpërfshirjes në vendin e punës.


Mirëqenia digjitale
grain-effect

15 minuta

Falas

Informohuni mbi përdorimin e shëndetshëm të teknologjive digjitale.


Roli i mësuesit në mësimin e kombinuar
grain-effect

15 minuta

Falas

Aftësohuni mbi aplikimin e suksesshëm të mësimit të kombinuar.


5 mjete digjitale për mësimdhënien e diferencuar
grain-effect

20 minuta

Falas

Njihuni me mjetet digjitale që mund të përdorni për të aplikuar në mënyrë efektive metodologjinë e mësimdhënies së diferencuar.


Stresi në vendin e punës: Si të veprojë një drejtues?
grain-effect

20 minuta

Falas

Aftësohuni mbi identifikimin e rasteve të stresit në mjedisin tuaj të punës.