Gjej dhe ndiq pasionin tënd

Aftësohu me kurset e praktika.al

30+ kurse për të eksploruar
Mësimi i kombinuar në praktikë
5
Praktika.al
Ofruar nga Praktika.al

Për të gjithë mentorët në biznese

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Dëshmi nga terreni nga mësimdhënës dhe ekspertë të fushës
Takime online mes pjesëmarrësve dhe trajnuesve
Sondazhe, forume dhe prezantime dinamike në kurs që rritin interaktivitetin dhe nxitin pjesëmarrjen
Suport teknik për çdo problem apo vështirësi të ndeshur
Mbi Kursin
Zhvillimi i teknologjisë dhe digjitalizimi i materialeve mësimore janë dy faktorë që po ndikojnë në mënyrat e reja se si nxënësit sot mësojnë. Nëpërmjet nxitjes së angazhimit dhe ndërveprimit, jo vetëm në formatin tradicional, por edhe në mjedisin virtual, nxënësi luan rol aktiv në ndërtimin e njohurive dhe në zhvillimin e aftësive të tij. Gjithashtu, fleksibiliteti dhe personalizimi po shndërrohen në fjalë kyçe të kërkesave të sotme të nxënësve. Në këto kushte, si një ndër modalitetet më efektive në të nxënë është konsideruar mësimi i kombinuar, si ndërthurje e veprimtarive tradicionale ballë për ballë me ato online. Kursi ofron njohuri të bollshme rreth tematikave të lidhura me planifikimin dhe aplikimin e mësimit të kombinuar duke iu mundësuar të avanconi sipas ritmit tuaj.
Përmbajtja

JAVA

1

3 orë

MODULI I. Kuptimi, parimet, përfitimet dhe sfidat

Në këtë modul përfitohen njohuritë bazë mbi mësimin e kombinuar, si një modalitet bashkëkohor, i mbështetur në gërshtetimin e veprimtarive të kryera në mënyrë tradicionale ballë për ballë me ato që zhvillohen online. Gjithashtu identifikohen përfitimet kryesore të mësimit të kombinuar, si dhe sfidat e tij.


JAVA

2

3 orë

MODULI II. Modelet e mësimit të kombinuar

Moduli i dytë fokusohet në disa prej modeleve kryesore të mësimit të kombinuar. Përgjatë modulit trajtohen tiparet e tyre, mënyra se si realizohen, si dhe avantazhe e disavantazhe që këto modele paraqesin.


JAVA

3

3 orë

MODULI III. Konteksti virtual i mësimit të kombinuar

Në këtë modul trajtohet koncepti i mjedisit mësimor virtual së bashku me parimet mbi të cilat mbështetet ky mjedis, avantazhet e tij, disavantazhet, si dhe sfidat në përdorim. Gjithashtu eksplorohen burimet e hapura edukative dhe mjetet e ndryshme digjitale të cilat ndihmojnë në implementimin e suksesshëm të mësimit të kombinuar.


JAVA

4

3 orë

MODULI IV. Mësimi i kombinuar në praktikë: planifikimi, vlerësimi dhe përdorimi i të dhënave

Moduli i katërt fokusohet në disa aspekte praktike të mësimit të kombinuar, si në: planifikimin e tij, procesin e vlerësimit në mësimin e kombinuar, si dhe në mbledhjen e të dhënave të vlefshme nëpërmjet aplikimit të këtij modaliteti të nxëni, me qëllim përmirësimin e procesit mësimor në tërësi.


JAVA

5

2 orë

MODULI V. Mësimi i kombinuar dhe aftësimi digjital i nxënësve për tregun e punës: si mund të kontribuojë mësimdhënësi?

Në këtë modul trajtohet roli që luan aplikimi i mësimit të kombinuar në aftësimin digjital të nxënësve, efektet e tij në përvojën digjitale të nxënësve, aftësitë që kërkohen sot në tregun e punës; ndikimin e aplikimit të mësimit të kombinuar në konsolidimin e aftësive digjitale, si dhe rolin që mund të kenë mësimdhënësit në aftësimin digjital të nxënësve.


Autorët e Kursit

Edlira Kola

Ornela Hasrama

Ofruar nga
Praktika.al

Praktika.al

Praktika.al po punon për krijimin e një tregu të strukturuar të praktikave profesionale në Shqipëri mbështetur në programe inovative dhe cilësore që u ofrojnë të rinjve njohuritë dhe aftësitë që u duhen për tu rritur profesionalisht duke mundësuar kështu vlerë të shtuar në biznese.
Rezultatet pas përfundimit
1

Përkufizimi i qartë i termit "mësim i kombinuar"

2

Aplikimi në praktikë i parimeve tw mësimit të kombinuar

3

Përcaktimi i aftësive digjitale kryesore të mësimdhënësit për aplikimin e mësimit të kombinuar

4

Krahasimi i tipareve, mënyrës së realizimit, avantazhet dhe disavantazhet e modeleve kryesore të mësimit të kombinuar

5

Aplikimi i modeleve kryesore të mësimit të kombinuar

6

Identifikimi i elementeve bazë të kontekstit virtual të mësimit të kombinuar

7

Evidentimi i elementeve dhe veçorive kryesore të një mjedisi mësimor digjital, mjeti të hapur digjital dhe burimi të hapur edukativ

8

Planifikimi i një orë mësimi të kombinuar sipas kritereve dhe parimeve përkatëse

9

Artikulimi i rëndësisë së aftësimit digjital të nxënësve

Vlerësime
5 nga 5
Pyetjet e bëra më shpesh
Kompjuter/laptop, lidhje e qëndrueshme interneti, bllok shënimesh, stilolaps.
Trajnimi do të zhvillohet tërësisht online, duke kombinuar dy qasje: - Asinkron: pjesëmarrësit avancojnë sipas ritmit të tyre në platformë, duke ndjekur videot, duke punuar me prezantime dinamike, duke dhënë inputin e tyre në forume, duke marrë pjesë në sondazhe dhe duke testuar njohuritë e marra në kuice dhe ushtrime. - Sinkron: takime live (webinar) mes pjesëmarrësve dhe trajnuesve, sipas kalendarit të përcaktuar, me qëllim diskutimin mbi paqartësitë apo vështirësitë e ndeshura gjatë punës.
Ke pyetje te tjera? Shkruaj ne info@praktika.al

Praktikohu në kurse të tjera

Mësimi i bazuar në probleme

Mësimi i bazuar në probleme

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Njoftohu në email për kurset më të reja në praktika.al

Regjistrohu te buletini Elektronik