Gjej dhe ndiq pasionin tënd

Aftësohu me kurset e praktika.al

30+ kurse për të eksploruar
Mësimi i bazuar në probleme
5
Praktika.al
Ofruar nga Praktika.al

Për të gjithë mentorët në biznese

Falas me mbështetjen e projektit Aftësi për Punë

Dëshmi nga mësimdhënës.
Takime online mes pjesëmarrësve dhe trajnuesve.
Sondazhe, forume dhe prezantime dinamike në kurs që rritin interaktivitetin dhe nxitin pjesëmarrjen.
Suport teknik për çdo problem apo vështirësi të ndeshur.
Mbi Kursin
Mësimi i bazuar në probleme aplikohet duke përdorur situata komplekse nga bota reale të cilat nxitin te nxënësi aftësitë kritike dhe të zgjidhurit të problemeve. Këto metodologji të reja po ndryshojnë tashmë edhe konceptin mbi organizimin e orës së mësimit nga ana e mësimdhënësit, si dhe përfitimin e njohurive të reja nga nxënësit. Nëpërmjet trajnimit mësimdhënësit aftësohen në konceptet dhe parimet bazë të metodës bazuar në probleme, si dhe në aplikimin me sukses të kësaj metode. Kursi ofron fleksibilitet të lartë për t'u ndjekur në ritmin tuaj dhe nga cilado pajisje që zotëroni.
Përmbajtja

JAVA

1

4 orë

MODULI I. Karakteristikat kryesore të mësimit të bazuar në probleme. Kur të mësuarit fillon me një problem.

Moduli i parë trajton konceptin dhe karakteristikat kryesore të metodës së mësimit të bazuar në probleme, historikun e përdorimit të saj, strategjitë e formimit të grupeve funksionale, si dhe avantazhet që kjo metodë ofron në krahasim me metodat e tjera të mësimdhënies, qofshin ato tradicionale apo bashkëkohore.


JAVA

2

4 orë

MODULI II. Projektimi dhe zbatimi i mësimit të bazuar në probleme

Në këtë modul njihemi më në detaje me mënyrën se si të zbatojmë në praktikë këtë metodë mësimi, elementet më të rëndësishëm të saj, hapat e procesit të mësimit të bazuar në probleme, si dhe rolin e mësuesit apo nxënësit në të.


JAVA

3

4 orë

MODULI III. Përshtatja e kurrikulës së zbatuar së lëndës dhe vlerësimi i nxënësve në mësimin e bazuar në probleme

Ky modul fokusohet në pjesën praktike të mësimit të bazuar në probleme dhe veçanërisht në mënyrat e vlerësimit të punës së nxënësve nga mësuesi. Një vëmendje të veçantë në këtë i është kushtuar disa prej parimeve bazë në lidhje me përshtatjen e kurrikulës së lëndës ose pjesëve të saj për këtë metodë mësimdhënieje.


Autorët e Kursit

Sonila Papathimiu

Afërdita Alizoti

Ofruar nga
Praktika.al

Praktika.al

Praktika.al po punon për krijimin e një tregu të strukturuar të praktikave profesionale në Shqipëri mbështetur në programe inovative dhe cilësore që u ofrojnë të rinjve njohuritë dhe aftësitë që u duhen për tu rritur profesionalisht duke mundësuar kështu vlerë të shtuar në biznese.
Rezultatet pas përfundimit
1

Identifikimi i karakteristikave kryesore të mësimit të bazuar në probleme

2

Krijimi i skenarëve të thjeshtë problemi dhe të vlerësimit nëse ai është një problem i mirë ose jo për lëndën e tyre

3

Identifikimi dhe përdorimi i shtatë hapave të procesit të mësimit të bazuar në probleme dhe veprimtaritë për secilin prej tyre

4

Përshtatja e pjesëve të kurrikulës së lëndës së tyre për mësimin e bazuar në probleme

5

Përdorimi i praktikave më të mira për vlerësimin e nxënësve gjatë sesioneve dhe pas prezantimit të fundit

6

Përshtatja e pjesëve të caktuara të kurrikulës për mësimin e bazuar në probleme

Vlerësime
5 nga 5
Pyetjet e bëra më shpesh
Kompjuter/laptop, lidhje e qëndrueshme interneti, bllok shënimesh, stilolaps.
Trajnimi do të zhvillohet tërësisht online, duke kombinuar dy qasje - Asinkron: pjesëmarrësit avancojnë sipas ritmit të tyre në platformë, duke ndjekur videot, duke punuar me prezantime dinamike, duke dhënë inputin e tyre në forume, duke marrë pjesë në sondazhe dhe duke testuar njohuritë e marra në kuice dhe ushtrime. - Sinkron: takime live (webinar) mes pjesëmarrësve dhe trajnuesve, sipas kalendarit të përcaktuar, me qëllim diskutimin mbi paqartësitë apo vështirësitë e ndeshura gjatë punës.
Ke pyetje te tjera? Shkruaj ne info@praktika.al

Praktikohu në kurse të tjera

Mësimi i bazuar në probleme

Mësimi i bazuar në probleme

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Krijimi i marrëdhënies biznes-shkollë

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Gjithëpërfshirja dhe aksesueshmëria në mësim

Njoftohu në email për kurset më të reja në praktika.al

Regjistrohu te buletini Elektronik